(Computer-based brain training works (2015

חוקרים ביצעו מטה-אנליזה (ניתוח סטטיסטי משוקלל) של 12 מחקרים אשר בחנו את השפעתן של תכנות

מחשב קוגניטביות. נמצא כי השימוש בתכנות מחשב קוגניטיביות הגביר את הזכרון לטווח קצר וארוך ואת

המהירות של עיבוד מידע

קרא עוד »
סגירת תפריט