(Computer-based brain training works (2015

חוקרים ביצעו מטה-אנליזה (ניתוח סטטיסטי משוקלל) של מחקרים שבוצעו על מנת להעריך את תוצאות השימוש בתוכנות מחשב קוגניטיביות. מכל המאמרים שפורסמו בנושא נבחריו רק כאלה שהתייחסו למבוגרים בריאים, וכן שרמת המחקר בהם הייתה בינונית עד גבוהה (לדוגמה, מחקרים שהמדגם הסטטיסטי בהם היה נמוך מדי נפסלו). בסה"כ נמצאו 12 מחקרים שעמדו בקריטריונים ונכללו בניתוח המשוקלל. בניתוח זה נמצא כי השימוש בתוכנות מחשב קוגניטיביות מגביר את הזיכרון לטווח קצר וארוך וכן את המהירות שבה ניתן לעבד מידע. לא נמצאה השפעה על רמת התפקוד הביצועי.

למאמר המלא לחצו כאן.

(Shao, Y. K., Mang, J., Li, P. L., Wang, J., Deng, T., & Xu, Z. X. (2015

סגירת תפריט